Limited edition luxury silk wear for women | 100% natural silk | Day&Night elegance and flamboyant femininity

Blog

La Conchiglia Silk Wear

Natasa
2022.05.25 15:15
La Conchiglia Silk Wear

A La Conchiglia természetes 100%-os bursai török selyemből megálmodott minimál stílusú nőies szabású ruhakompozíciói tökéletes nappali és estélyi viselet, melynek a viselője a legkisebb erőfeszítés nélkül érheti el a letisztult elegancia hatását. 

Ruháink a prémium selyem anyag természetéből adódóan könnyű, kényelmes és bőrbarát viselet. Mindemellett rengeteg féleképpen kombinálhatóak különféle kiegészítőkkel az alkalomtól függően és viselése közben garantáltan ki fogsz tűnni a tömegből.

 

„La Conchiglia Adventi Instagram nyereményjáték” nyereményjáték

 

  1. A Játékszabályzat hatálya

  A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a „La Conchiglia Luxury Silkwear for women” (www.laconchigliasilkwear.com) mint a nyereményjáték szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a megrendezésre kerülő „La Conchiglia Adventi Instagram nyereményjáték” nyereményjátékra vonatkozóan (a továbbiakban: Játék). A Játék a márka hivatalos Instagram oldalon meghirdetett posztban (a továbbiakban: Poszt) címen érhető el.

  Jelen Szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban.

  A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni.

   

  1. A Játékban részt vevő személyek

  A Játékban kizárólag azok a magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik 18. életévüket betöltötték, a Játék oldalán érvényes regisztrációval rendelkeznek.

  A Játékban való részvételnek nem feltétele pénz fizetése, vagyoni érték nyújtása, vagy a Szervező bármely szolgáltatásának, termékének ellenérték fejében történő megvásárlása. Mindezek alapján a Játék tétfizetéshez nem kötött, így nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A játék nem minősül bejelentés-, vagy engedélyköteles szerencsejátéknak.

  A Szervező az ingyenességet azáltal tudja fenntartani, hogy a Játékosok részére reklámozási (közvetlen üzletszerzései) tevékenységet folytat, a felhasználók által megadott adatok felhasználásával. A Szervező a részvételt ezen túlmenően további adatok megadásához kötheti. Az adatkezelés – az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint – reklámozási célokat is szolgál. Figyelemmel a fent írtakra, vagyis a szolgáltatás ingyenességére, a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulás a részvétel feltétele. A reklámok küldését a Játékos utólag megtilthatja.

  A részvétel feltétele továbbá, hogy a Játékos a jelen Szabályzatot, valamint Adatkezelési tájékoztatót elfogadja, és hozzájáruljon személyes adatai Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

  Egy Játékos csak egy alkalommal vehet részt a játékban. A részvétel további feltétele, hogy a Játékos által megadott adatok valósak legyenek. A Szervező fenntartja a jogot adategyeztetésre, a Játékos által megadott elérhetőségeken.

  A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A játékból ki vannak zárva továbbá a játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a játék megvalósításában résztvevő munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

  A Szervező a Játékból kizárhatja azokat a Játékosokat, akik:

  • a kapcsolatfelvétel során valótlan adatokat adnak meg;
  • többször vesznek részt a játékban;
  • más személy adatait adják meg;
  • a jelen játékban, a Szervező, vagy partnere által szervezett bármely játékban, promócióban visszaélést követnek el;
  • a Szervezőt bármely módon megkárosítják, vagy erre törekszenek;
  • nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, ennek érdekében bármilyen informatikai visszaélést követnek el;
  • nyerési esélyeik, vagy nyereményeik növelése érdekében olyan informatikai alkalmazást használnak, amely bármely, a nyerési esélyt növelő cselekményt automatizál;
  • bármely más, jogszabályba ütköző módon megkísérlik befolyásolni a játék menetét;
  • jelen Szabályzat, vagy az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit sértik.

  Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

  A kizárt felhasználó adatait a Szervező törli, kivéve azon adatokat, amelyek szükségesek az újbóli részvétel megakadályozásához. A kizárt felhasználó a játékban a későbbiekben nem vehet részt.

   

  III. A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban

  A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha követi az alábbi utasításokat:

  • a Játék időtartama alatt likeolja az adott posztot
  • a Játék időtartama alatt instagram storyban megosztja az adott posztot 
  • a Játék időtartama alatt a Posztban leírt utasításoknak megfelelően kommentet (amelyben megjelöl 3 másik személyt), (továbbiakban: Pályázat) ír a Poszt alá.
  • Beköveti a La Conchiglia és a Bella Figura shop hivatalos instagram profilját

  Egy Játékos egy adott Játékban kizárólag 1 db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik). Érvényes Pályázatnak az a Poszt alá beérkező komment minősül, mely valamilyen, felismerhető formában tartalmazza a kérdésre adott helyes választ („D”).

  Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

  Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Instagram profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Instagram profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

  A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

  A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező és a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost indoklás nélkül az adott Játékból kizárhatja.

  Az adott Játékból vagy Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Instagram profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

  A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező illetve a Lebonyolító jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát az Instagram Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.

   

  1. A Játék időtartama

  A Játék időtartama: 2023. Október 5. – 2023. október  12.

  Sorsolás és eredményhirdetés: 2022. október 13.

  A Játékosok a megjelölt kezdő és záró időpontok között tudnak a Játékban részt venni.

  Lebonyolító az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül a véletlenség elve alapján gépi sorsolással, a Commentpicker alkalmazás segítségével választ ki 1 db Pályázatot.